C'est si peu dire que je t'aime

Het stelt zo weinig voor te zeggen dat ik

Paroles: Louis Aragon

van je hou

Musique: Jean Ferrat

 

 

 

 

 

Comme une étoffe déchirée

Als een gescheurde doek

On vit ensemble séparés

Leven we gescheiden samen

Dans mes bras je te tiens absente

In mijn armen houd ik je afwezig vast

Et la blessure de durer

En de pijn om dat te verduren

Faut-il si profond qu'on la sente

Moet die zo diep zijn dat het voelt

Quand le ciel nous est mesuré

Alsof de hemel over ons oordeelt

 

 

C'est si peu dire que je t'aime

Het stelt zo weinig voor te zeggen dat ik van je hou

 

 

 

 

Cette existence est un adieu

Dit bestaan is een adieu

Et tous les deux nous n'avons d'yeux   

En alle twee hebben wij slechts oog

Que pour la lumière qui baisse

Voor het tanen van het licht

Chausser des bottes de sept lieues

Onze zevenmijlslaarzen trekken we aan

En se disant que rien ne presse

Ondertussen onszelf voorhoudend dat niets haast heeft

Voilà ce que c'est qu'être vieux

Kijk nou wat het is om oud te zijn

 

 

C'est si peu dire que je t'aime

Het stelt zo weinig voor te zeggen dat ik van je hou

 

 

 

 

C'est comme si jamais jamais

Het is alsof ik nooit en te nimmer

Je n'avais dit que je t'aimais

Gezegd heb dat ik van je hou

Si je craignais que me surprenne

Alsof ik vreesde dat per verrassing

La nuit sur ma gorge qui met

De nacht me bij de strot zou grijpen

Ses doigts gantés de souveraine

Met haar oppermachtige vingers

Quand plus jamais ce n'est le mai

En ik het nooit meer mei zou zien worden

 

 

C'est si peu dire que je t'aime

Het stelt zo weinig voor te zeggen dat ik van je hou

 

 

 

 

Lorsque les choses plus ne sont

Als de dingen niets meer zijn

Qu'un souvenir de leur frisson

Dan een herinnering van hun huivering

Un écho des musiques mortes

Een echo van dode muziekstukken

Demeure la douleur du son

Dan blijft hangen de pijn van het geluid

Qui plus s'éteint plus devient forte

dat dan weer zwakker dan weer sterker wordt

C'est peu des mots pour la chanson

Het is niet veel, woorden voor het lied

 

 

C'est si peu dire que je t'aime

Het stelt zo weinig voor te zeggen dat ik van je hou

Et je n'aurai dit que je t'aime

En meer zal ik ook niet gezegd hebben